– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;
– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;

– Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm;
– Đánh giá chất lượng môi trường;
– Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm;
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố;
– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
– Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng (Sở TNMT, các Phòng Môi trường Quận Huyện, Hepza…)