Sản xuất phao quây dầu

Loại phao quây dầu tràn dạng tròn tự nổi