Sản xuất các thiết bị phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu