Sau khi hoàn thành việc xây dựng cảng biển, đơn vị chủ quản của Cảng cần Công bố mở cảng, lập hồ sơ an ninh cảng biển, lập phương án phòng cháy chữa cháy, xin thông báo hàng hải …

– Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

– Thông tư Số 10/2013/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Xin phép, thỏa thuận xây dựng cầu cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải

Xin phép, thỏa thuận xây dựng cầu cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải: Trình tự thực hiện

– Sau khi hoàn thành việc xây dựng bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị cấp phép đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (thông báo trả lại hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ về nội dung, thủ tục);

– Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định hồ sơ;

– Cục Hàng hải Việt Nam ra quyết định đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng

Hồ sơ Xin phép, thỏa thuận xây dựng cầu cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải

– Văn bản đề nghị đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng;

– Biên bản nghiệm thu cuối cùng để đưa công trình cảng đã hoàn thành xây dựng vào sử dụng (có kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đúng và mặt cắt ngang công trình cảng, cầu cảng hoặc khu chuyển tải);

– Thông báo hàng hải kèm theo bình đồ của luồng ra vào bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải; biên bản nghiệm thu giữa chủ đầu tư và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về kết quả khảo sát mặt đáy vùng nước trước cầu cảng, khu chuyển tải;

– Văn bản chứng nhận công trình bến cảng, cầu cảng hoặc khu chuyển tải đủ điều kiện bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền;

– Văn bản chứng nhận công trình bến cảng, cầu cảng hoặc khu chuyển tải đủ điều kiện phòng, chống cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền.

– Văn bản chứng nhận đủ điều kiện về an ninh cảng biển của cơ quan có thẩm quyền

Quý khách hàng có nhu cầu xin phép, thỏa thuận xây dựng cầu cảng, khu chuyển tải, khu neo đậu, vui lòng liên hệ với MCIC qua số hotline: 02256285060.

Lập hồ sơ giao khu vực biển, phương án bảo vệ công trình hàng hải, công bố cảng biển khu neo đậu

Lập hồ sơ xin công bố cảng biển, bến chuyên dùng, khu neo đậu

Thủ tục công bố mở cảng biển được quy định tại Điều 13 Nghị định 58/2017/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải (có hiệu lực từ ngày 01/07/2017)

Giao khu vực biển, vùng nước trước cầu cảng

Cơ sở pháp lý:
– Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13
– Nghị định số 51/2014/ND-CP ngày 21/05/2014

MỤC ĐÍCH
– Xác định ranh giới, diện tích khu vực biển, vùng nước trước cầu cảng trên cơ sở dự án đầu tư; giấy chứng nhận đầu tư; giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển; quyết định công bố mở cảng, bến; thỏa thuận tuyến mép cảng, bến.
– Đảm bảo một khu vực biển, vùng nước trước cầu cảng chỉ được giao cho một tổ chức, cá nhân, tránh phát sinh tranh chấp.
– Bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển hợp pháp trong khu vực biển, vùng nước được giao; đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường.
– Là cơ sở để thu tiền sử dụng khu vực biển, vùng nước theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển có quyền được sử dụng khu vực biển được giao để khai thác, sử dụng; được bồi thường, hỗ trợ khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thu hồi; được sử dụng các thông tin, dữ liệu liên quan đến khu vực biển được giao theo quy định của pháp luật.

Lập phương án bảo vệ công trình hàng hải

Cơ sở pháp lý:
– Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13
– Nghị định số 143/2017/ND-CP ngày 14/12/2017

MỤC ĐÍCH
– Xác định phạm vi bảo vệ công trình
– Thiết lập báo hiệu giới hạn phạm vi công trình (nếu có)
– Xây dựng phương án, kế hoạch, biện pháp xử lý, phương thức phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong quá trình khai thác nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hàng hải, an ninh hàng hải, vệ sinh môi trường.