Lập hồ sơ xin công bố cảng biển, bến chuyên dùng, khu neo đậu

Thủ tục công bố mở cảng biển được quy định tại Điều 13 Nghị định 58/2017/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải (có hiệu lực từ ngày 01/07/2017)

Giao khu vực biển, vùng nước trước cầu cảng

Cơ sở pháp lý:
– Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13
– Nghị định số 51/2014/ND-CP ngày 21/05/2014

MỤC ĐÍCH
– Xác định ranh giới, diện tích khu vực biển, vùng nước trước cầu cảng trên cơ sở dự án đầu tư; giấy chứng nhận đầu tư; giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển; quyết định công bố mở cảng, bến; thỏa thuận tuyến mép cảng, bến.
– Đảm bảo một khu vực biển, vùng nước trước cầu cảng chỉ được giao cho một tổ chức, cá nhân, tránh phát sinh tranh chấp.
– Bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển hợp pháp trong khu vực biển, vùng nước được giao; đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường.
– Là cơ sở để thu tiền sử dụng khu vực biển, vùng nước theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển có quyền được sử dụng khu vực biển được giao để khai thác, sử dụng; được bồi thường, hỗ trợ khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thu hồi; được sử dụng các thông tin, dữ liệu liên quan đến khu vực biển được giao theo quy định của pháp luật.

Lập phương án bảo vệ công trình hàng hải

Cơ sở pháp lý:
– Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13
– Nghị định số 143/2017/ND-CP ngày 14/12/2017

MỤC ĐÍCH
– Xác định phạm vi bảo vệ công trình
– Thiết lập báo hiệu giới hạn phạm vi công trình (nếu có)
– Xây dựng phương án, kế hoạch, biện pháp xử lý, phương thức phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong quá trình khai thác nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hàng hải, an ninh hàng hải, vệ sinh môi trường.