Thử nghiệm cường độ nén của bê tông:
Thử nghiệm bê tông chống thấm:
Thử nghiệm bê tông đông cứng.
Thử nghiệm kết cấu .
Thử tải.