1.Trình tự thực hiện:

– Sau khi hoàn thành việc xây dựng cảng biển, chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị công bố mở cảng biển tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam.

– Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ (thông báo trả lại hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ về nội dung, thủ tục);

– Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định hồ sơ;

– Cục Hàng hải Việt Nam làm văn bản gửi lấy ý kiến của UBND cấp tỉnh nơi có cảng biển;

– Tổng hợp ý kiến của UBND cấp tỉnh và báo cáo Bộ Giao thông vận tải ra quyết định công bố mở cảng biển

2. Thành phần Hồ sơ:

– Văn bản đề nghị công bố mở cảng biển (trong đó nêu rõ tên, vị trí cảng, vùng đón trả hoa tiêu, loại tàu biển và giới hạn trọng tải của tàu biển được phép ra, vào hoạt động);

– Biên bản nghiệm thu để đưa công trình cảng đã hoàn thành xây dựng vào sử dụng (có kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đúng và mặt cắt ngang công trình cảng. Đối với cảng dầu khí ngoài khơi không yêu cầu bản vẽ mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng);

– Biên bản nghiệm thu giữa chủ đầu tư và các cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền về kết quả khảo sát chướng ngại vật tại mặt đáy vùng nước trước cầu cảng, trừ cảng dầu khí ngoài khơi.

– Thông báo hàng hải về luồng cảng biển và vùng nước trước cầu cảng kèm theo bình đồ (đối với cảng dầu khí ngoài khơi, thông báo hàng hải về vùng an toàn khu vực cảng dầu khí ngoài khơi);

– Văn bản chứng nhận công trình cảng biển đủ điều kiện bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền;

– Văn bản chứng nhận công trình cảng biển đủ điều kiện phòng, chống cháy, nổ của cơ quan cthẩm quyền.

– Văn bản chứng nhận đủ điều kiện về an ninh cảng biển của cơ quan có thẩm quyền.