Lập đề án bảo vệ môi trường

-Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh.
-Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
-Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội liên quan đến hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh
-Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
-Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.
– Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
-Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
-Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
-Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
-Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
-Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án
-Tiếp đón đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty
-Thẩm định và Quyết định phê duyệt.