Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất

Công tác thí nghiệm trong phòng đóng vai trò hết sức quan trọng, nhằm xác định các chỉ tiêu đặc cơ lý của  của đất đá, xác định thành phần hóa học của nước… Làm cơ sở để đánh giá và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết các bài toán về nền móng phục vụ công tác thiết kế. LAS XD463 trực thuộc MCIC Việt Nam có đầy đủ các máy móc thiết bị phục vụ các công tác thí nghiệm sau:

* Thí nghiệm dung trọng

* Thí nghiệm giới hạn dẻ

* Thí nghiệm thành phần hạt

* Thí nghiệm giới hạn chả

* Thí nghiệm cắt trực tiếp

* Thí nghiệm nén nhanh

* Thí nghiệm độ ẩm

* Các thí nghiệm khác như: xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn, thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá, mẫu nước toàn phần…