Sản xuất phao quây dầu chuyên dụng trên sông trên biển made in Việt Nam